آلبوم بوی باران


شجریان - بوی باران


شجریان


کیفیت: عالی

1  مقدمه چهار گاه ...

Size: 4.5 Mb           Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

2  ساز و آواز مخالف ...

Size: 8.5 Mb 
         Server:
4.Shared        ..........  Download
-----------------------------

3  ساز و آواز زابل ...

Size: 1.7 Mb           Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

4   ساز و آواز حصار ...

Size: 2.0 Mb          Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

5   ساز و آواز منصوری زابل ...

Size: 1.5 Mb          Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

6   ساز و آواز مویه ...

Size: 2.2 Mb          Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

7   تصنیف بوی باران ...

Size: 6.6 Mb          Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

8   مقدمه افشاری - بیکلام ...

Size: 3.8 Mb          Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

9   چهار مضراب افشاری ...

Size: 3.8 Mb          Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

10   ساز و آواز - پرسه خوانی ...

Size: 6.3 Mb          Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

11   ساز و آواز درآمد عراق ...

Size: 1.3 Mb          Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

12   چهار مضراب تار و تنبک ...

Size: 2.9 Mb          Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

13   ساز و آواز عراق ...

Size: 3.8 Mb          Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

14   ساز و آواز مثنوی افشاری ...

Size: 5.5 Mb          Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

15   تصنیف نی زن ...

Size: 8.0 Mb          Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------