آلبوم سرود مهر


سرود مهر - شجریان


شجریان


کیفیت: عالی
1  آواز با قطعه ضربی - نجوا ...

Size: 8.5 Mb         Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

2  کمانچه ...

Size: 2.3 Mb 
       Server:
4.Shared        ..........  Download
-----------------------------

3  ساز و آواز بیات ترک  ...

Size: 6.1 Mb         Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

4   چهار مضراب همراه آواز ...

Size: 6.6 Mb        Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

5   مثنوی بیات ترک ...

Size: 4.9 Mb        Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

6   تصنیف قدیمی - ای سلسه مو ...

Size: 6.5 Mb        Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

7   تکنوازی تار ...

Size: 1.7 Mb        Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

8   آواز با رویه قطعه ضربی - رقص زر ...

Size: 6.0 Mb        Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

9   ادامه ساز و آواز عراق ...

Size: 8.3 Mb        Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

10   تصنیف نیایش ...

Size: 7.3 Mb        Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------